Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

(A-RENT bvba/ BUILDINGDRYER, Gammel 35 2310 Rijkevorsel)

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op alle met A-Rent bvba gesloten overeenkomsten, de levering van diensten als de verkoop van goederen door A-Rent bvba.

1.2 Huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van iedere offerte, iedere overeenkomst en alle opdrachten van A-Rent bvba.

1.3 Deze voorwaarden gelden steeds boven deze van de klant, alsook alle andere geschriften uitgaande van de klant.

1.4 Tenzij anders overeengekomen wordt de klant verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. Zelfs indien in één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

1.5 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door A-Rent bvba. Door de bestelling verklaart de klant zich akkoord met huidige voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van A-Rent bvba zijn vrijblijvend en binden A-Rent bvba op geen enkele wijze. Elke offerte of aanbieding is geldig gedurende 15 dagen na dagtekening ervan tenzij anders vermeld.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen, verhuurbonnen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verplaatsings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 De promotie 3 weken huren, 1 week gratis wordt verrekend in de totaalprijs. Na 4 weken start deze promo opnieuw zodat de 8ste week weer gratis is, daarna de 12de week en zo verder.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met de bvba A-Rent komt slechts tot stand nadat de bvba A-Rent in een schriftelijke orderbevestiging, de bestelling/order van de klant heeft aanvaard.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de bvba A-Rent de verhuurbon heeft ondertekend. Door ondertekening stemt de huurder in met de inhoud van de overeenkomst.

3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor de bvba A-Rent slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door de bvba A-Rent werden geaccepteerd.

3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met de medewerkers van de bvba A-Rent, binden de bvba A-Rent niet, dan vanaf zij door de bvba A-Rent schriftelijk werden bevestigd.

Artikel 4 – Duur van de huur

4.1 De huur gaat in :
a) ofwel op het ogenblik dat de klant/huurder of zijn gevolmachtigde het gehuurde in ontvangst neemt ofwel
b) op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur van de klant/huurder is overgedragen.
Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van A- dient geleverd te worden, is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn gevolmachtigde aanwezig is voor de inontvangstname.

4.2 De huurovereenkomst is steeds van onbepaalde duur. Het aantal dagen van de bestelling is indicatief en niet bindend. De huurovereenkomst eindigt enkel bij inontvangstname van de gehuurde goederen door A-Rent bvba.

De huurovereenkomst eindigt :

a) 3 werkdagen na opzegging per email door de klant/ huurder. De huurder neemt per email minimaal 3 werkdagen voor de gewenste einddatum contact op met A-Rent bvba waarna de huurtermijn zal worden stopgezet maximaal 3 werkdagen later.  Er wordt een ophaaldatum met de klant afgesproken die evenwel niet bindend is voor A- Rent bvba.
b) In alle andere gevallen op de dag van teruggave van de gehuurde goederen in de magazijnen van A-Rent bvba op voorwaarde dat dit geschiedt op een nader afgesproken uur en tegen aflevering door A-Rent bvba van een schriftelijk bewijs van teruggave / ontlasting aan de klant/huurder.

Artikel 5 – Verplichtingen en diensten A- Rent bvba

5.1 A-Rent bvba levert goederen af in goede staat van werking. Bij de inontvangstname dient de huurder de gehuurde goederen te controleren en de goede werking van de goederen na te gaan.

5.2 Er wordt geen transportkost aangerekend vanaf €144 exclusief btw. Indien het totaalbedrag lager is dan €144 ex btw wordt er een eenmalige transportkost van €50 gerekend.

5.3 A-Rent bvba levert de goederen op de gelijkvloerse verdieping.

5.4 Bij eventuele klachten of storingen is A- Rent bvba telefonisch te bereiken op +32476286225 of +32477367009.
Voor zover de klacht of storing veroorzaakt werd door ondeskundig gebruik is het A-Rent bvba toegelaten de kosten van de interventie in rekening te brengen. De huurder mag geen servicebedrijf inschakelen zonder A-Rent bvba hiervan voorafgaand schriftelijk in kennis te stellen en een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van A-Rent bvba te hebben bekomen. Door de huurder uitgevoerde herstellingen en hieraan verbonden kosten worden nooit aanvaard door A-Rent bvba.

5.5 Indien A-Rent bvba ter plaatse moet komen om de installatie terug op te starten, worden hiervoor kosten in rekening gebracht wanneer de heropstart noodzakelijk is geworden door een reden vreemd aan de gehuurde goederen zelf.

Artikel 6 – Verplichtingen huurder

6.1. De huurder of zijn aangestelde dienen op het tijdstip van levering aanwezig te zijn en de verhuurbon af te tekenen, bij gebreke waaraan wachturen, berekend aan het op dat moment geldende uurloon, mogen worden doorgerekend door A-Rent. Indien de huurder of zijn gevolmachtigde niet aanwezig is tijdens de levering gelden de algemene voorwaarden vanaf de bestelling is vertrokken uit het magazijn van de verhuurder (Nijverheidsweg 4, 2310 Rijkevorsel).

6.2 De huurder erkent door de ontvangst van de gehuurde goederen dat de goederen in goede staat van werking verkeren, goed functioneren en van goede kwaliteit zijn. Indien de inontvangstname niet ter plaatse gebeurt, dient de huurder uiterlijk 24 uren na de aflevering/inontvangstname eventuele gebreken te melden aan A-Rent bvba en dit per aangetekend schrijven of per email aan info@buildingdryer.be.

6.3 De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen- en terug het risico op verlies of beschadiging van de gehuurde goederen. De huurder is gehouden om de gehuurde materialen bij het einde van de huur in dezelfde staat terug te geven als bij de levering door A-Rent bvba. De huurder is aansprakelijk voor schade, gebreken en storingen aan de gehuurde goederen, alsook bij totaal verlies (ook door vandalisme of diefstal). De huurder verbindt zich ertoe de schade, gebreken, storingen of totaal verlies te vergoeden aan de nieuwwaarde (inclusief plaatsingskosten van onderdelen en/of toebehoren).

6.4 De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader en conform de toepasselijke gebruiksvoorschriften van het gehuurde goed. De huurder erkent uitdrukkelijk deze voorschriften te hebben ontvangen bij de ondertekening van de verhuurbon. Overtollige vervuiling buiten het normale gebruik zal op kosten van de huurder verwijderd worden. Bij de huur van een mazouttank wordt deze volledig leeg teruggegeven aan A-Rent bvba.

6.5 De huurder dient degelijke brandstoffen te gebruiken. Hij dient het materiaal vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaats hebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

6.6 De huurder verbindt er zich toe om A- Rent bvba binnen de 24 uren op de hoogte te brengen van volgende feiten :
– diefstal van de gehuurde goederen
– beslaglegging door schuldeisers
– faillissement , gerechtelijke reorganisatie

Artikel 7 – Betaling

7.1 Facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum en bij gebreke hieraan binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum via overschrijving.

7.2 Elk factuurbedrag dat op de vervaldag niet is betaald, wordt van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % met een minimum van 150 €. Daarnaast is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, op elke onbetaald bedrag een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 12 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de algehele betaling ervan. Daarenboven draagt de klant alle invorderingskosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke (inclusief advocatenkosten).

7.3 Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 – Allerlei bepalingen

8.1 Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van A- Rent bvba.

8.2 De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgische en het Nederlandse grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten deze landsgrenzen is verboden.

8.3 Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan A- Rent bvba. A-Rent bvba voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor haar rekening uitvoeren door een derde zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel werkzaamheden is in de huurprijs inbegrepen. De huurder heeft geen recht op een schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

8.4 Bij het afhalen op de werf, moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het afhalen.

8.5 A-Rent bvba is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gehuurde goed, zoals bijvoorbeeld en niet- limitatief : schade door te snelle ontvochtiging op de staat van gebouwen, vloeren, deuren, inboedel, etc.

8.6 A-Rent bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de slechte elektriciteitstoevoer in of rond de gebouwen waarin het gehuurde goed wordt gebruikt.

8.7 A-Rent bvba is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie die door de klant is verstrekt, hierin inbegrepen eventuele beschadigingen van vloerverwarming, leidingen, kabels of andere nutsvoorzieningen die door de opdrachtgever niet voorafgaandelijk zijn gemeld aan A-Rent bvba.

Artikel 9 – Risico- en eigendomsoverdracht

9.1 De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van A-Rent bvba en zij zijn niet vatbaar voor beslag bij de huurder, die zich ertoe verbindt in voorkomend geval de huurovereenkomst voor te leggen en de beslaglegger te wijzen op de eigendom van A-Rent bvba.

Artikel 10 – Ontbinding

10.1 Wanneer de huurder één van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft A-Rent bvba het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring aan de huurder met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dit laatste geval zal de huurder gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en is de huurder bovendien tot vergoeding van alle schade gehouden, met een absoluut minimum van 2 weken huur.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien A-Rent bvba door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtssituatie, ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Overmacht, zoals in art. 11.1 bedoeld, bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van A-Rent bvba, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagname, defect aan machines, gebrek aan grondstoffen, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

Artikel 12 – Geldigheid

12.1 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bepalingen van onderhavige algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht en Bevoegdheid Rechtbanken

13.1 Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst alsmede onderhavige voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd en zo ook het Vredegerecht van het kanton Turnhout, onverminderd het recht van de bvba A-RENT om te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

13.2. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Goede raad is goud waard! Wij helpen u graag vooruit!

Contacteer ons vrijblijvend voor gratis advies op maat.

Contacteer ons